V súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., V platnom znení (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, ďalej len "zákon") súhlasím so spracúvaním osobných údajov správcom Alca plast, sro, so sídlom Biskupský dvor 2095/8 , Nové Mesto, 110 00 Praha 1, IČO 256 55 809 (ďalej tiež len "správca") pre:

  • marketingové účely správcu, tj. hlavne ponúkanie výrobkov a služieb (či už vlastných či cudzích), zasielanie informácií o organizovaných akciách, výrobkoch, službách a iných aktivitách, kontaktovanie zákazníka za účelom prieskumu trhu a za účelom marketingových výskumov, kedy je zákazník kontaktovaný elektronickou poštou či telefonicky, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., v platnom znení, či už sú tieto marketingové účely realizované ako správcom, tak subjektami, ktoré sú voči správcovi osobami ovládanými rovnakou ovládajúcou osobou ako správca v zmysle zák. č. 90/2012 Zb., zák. o obchodných korporáciách (ďalej len "prepojené osoby"), alebo ďalšími subjektami, ktoré správca realizáciou týchto marketingových subjektov poverí;
  • účely analýz osobných údajov zákazníkov umožňujúcich najmä priame oslovenie konkrétnych zákazníkov a určitých skupín zákazníkov (tzv. direct mailing);
  • účely konania, organizovania a vyhodnotenia rôznych typov súťaží, ankiet a iných akcií, ktoré nie sú spotrebiteľskými lotériami, či už s možnosťou zákazníka obdržať vecnú či finančnú cenu alebo bez tejto možnosti, keď tieto súťaže, ankety či iné akcie môžu byť organizované správcom alebo subjektami, ktoré sú voči správcovi prepojenými osobami alebo ďalšími subjektami, ktoré správca usporadúvaním, organizovaním a vyhodnotením rôznych typov súťaží poverí.

Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú.

Ten, kto poskytne súhlas so spracovaním osobných údajov, môže tento súhlas kedykoľvek odvolať. V takomto prípade vykoná správca likvidáciu týchto osobných údajov, pokiaľ nie je povinný ich uchovávať na základe zákonných ustanovení.

Osobnými údajmi sú údaje obsiahnuté v tomto formulári, tj. najmä meno, priezvisko, telefón, e-mailová adresa.

Osobné údaje bude správca spracovávať manuálne aj automaticky priamo prostredníctvom svojich zamestnancov a ďalej prostredníctvom tretích subjektov, ktoré budú správcom pre spracovanie osobných údajov poverené, a to na základe zmlúv uzavretých podľa ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov , najmä prostredníctvom subjektov, ktoré sú voči správcovi prepojenými osobami. Tento súhlas je udelený na dobu neurčitú.

Zákazník má na základe zákona právo prístupu k svojim osobným údajom spracovávaných správcom (najmä právo na poskytnutie informácie o účele spracovania, rozsahu spracovávaných osobných údajov a ich zdrojmi, povahe spracovania a príjemcu alebo príjemcov osobných údajov). Správca mu túto informáciu bez zbytočného odkladu za primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie odovzdá. Ak zistí zákazník, že spracovanie jeho osobných údajov je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, má právo požadovať od prevádzkovateľa alebo ním povereného spracovateľa vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu. V zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., v platnom znení, ďalej súhlasím, aby správca alebo ním poverená osoba využívali podrobnosti elektronického kontaktu za účelom šírenia obchodných oznámení elektronickými prostriedkami, ktoré sa týkajú výrobkov a služieb správcu, tak cudzích.